• 20220106161104514suoyoung

Önümler

“Lava Ball” pol çyrasy Düzgünsiz sfera 1 Nahar otagy myhmanhanasy restorany üçin häzirki zaman LED sazlanylýan çyra

Gysga düşündiriş:

“Lava pol çyrasy”, islendik otaga häsiýet we özüne çekiji täsir etmek üçin ajaýyp we tertipsiz top ýaly dizaýny bilen ajaýyp yşyklandyryş bölegi.Aýna ýaly gurluşyk, gaýadan ýuwaş-ýuwaşdan akýan gyzgyn lawany ýada salýan, ereýän täsir döredýär.Döwrebap maýatnik çyrasy ýakylanda, lampa kölegesi ajaýyp aýdyň hilini görkezýär, öçürilende daş-töweregi görkezýän ajaýyp aýna ýüzüne öwrülýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Bu “Lava pol çyrasy” diňe bir estetiki taýdan ýakymly bolman, eýsem islendik giňişlige özüne çekiji yşyklandyryş bermekde hem işleýär.Islendik pursat üçin ajaýyp gurşawy kesgitlän ýyly we özüne çekiji öwüşgin berýär.
Ajaýyp görnüşi we yşyklandyryjy mümkinçiliklerinden başga-da, tertipsiz yşyklar iki taraplaýyn görnüşde bolýar: pol we stol çyralary.Bu, olary ýatylýan otag, restoran, kafe, myhman otagy, aşhana, Fermer öýi we okuw ýaly dürli sazlamalarda ulanmak üçin ajaýyp edýär.Islendik içerki dizaýna nepislik we çylşyrymlylyk goşmak üçin ajaýyp eser, öýünde ýa-da işinde amatly we özüne çekiji atmosfera döretmek isleýän her bir adam üçin hökmany zat.

Bu element hakda

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

ML8142_01
ML8142_03
ML8142_05
ML8142_06

  • Öňki:
  • Indiki: