• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Ark pol çyrasy Gara döwrebap çyra

Gysga düşündiriş:

“Arc Floor Lamp” özüniň ajaýyp ýaýy bilen çeýeligini görkezýär we howadaky äpet çyrany jadyly ýagdaýda saklaýar.Dürli daşky gurşaw we yşyklandyryş talaplaryna laýyk gelýän pol çyrasy.

Arkaly pol çyrasy şäher, orta asyryň döwrebap, minimalist we üzüm adaty ýaly köp bezeg stillerine ýokary täsir galdyrýan tekiz egriler bilen bezelendir.

E26 bazasy bilen minimalistik dizaýn senagat pol çyrasy, bezegiňizi döretmek üçin bu ajaýyp pol çyrasyny islendik E26 esasy lampanyň dürli şekilleri bilen sazlap bilersiňiz.Roomaşaýyş otagy üçin bu pol çyrasy ýumşak 3000K ýyly ak yşyk berýär we derrew dynç almak we okamak üçin amatly gurşaw döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Döwrebap egri pol çyrasynyň çyrasynyň diametri 18 '', ýöne alýuminiň inçe bolmagy sebäpli çyra gaty ýeňil.Gara lampa, çybyk we esas çyranyň dürli öý stillerine gowy gabat gelmegi üçin bitewi wizual üpjün edýär.

Bu element hakda

Uglerod süýüminden ýasalan, Arc pol çyrasynyň ýeňil polýuslary balykçy taýagy ýaly ýeňil we gaty.Döküm demiriň agyr tegelek düýbi 22 "diametre ýetýär, durnukly binýady üpjün edýär we heläkçilige uçramaga has ýykgyn edýär. 0,32" beýiklik binany diwanyň we düşegiň aşagynda aňsatlyk bilen süýşmäge mümkinçilik berýär, estetikany ep-esli ýokarlandyrýar. .

Gurmak aňsat: aňsat gurnamak üçin görkezmeler we ähli enjamlar bar.Otagyňyzy birnäçe minutda ýakyň!E26 nurbat bazasy bilen lampany isleýşi ýaly gurup bolýar.

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

ML6040 (1)
ML6040 (2)
ML6040 (3)
ML6040 (8)

  • Öňki:
  • Indiki: