• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Täsin abstrakt guş şekilli pol çyrasy Livingaşaýyş otagy otag otagy we ofis üçin döwrebap dizaýn okuw çyrasy

Gysga düşündiriş:

Uzyn dyrnaklary we tumşugy bolan owadan guş, kran pol çyrasymyza ylham berýär.Alýumin plastinkasynda inçe geometrik gurluş, dargadylan yşyk nokatlary bilen ýeňil, ýöne berk görnüşi görkezýär.Lightagtylyk, süzülmek we ýaýramak üçin iki sany açyk diskde gizlenýär we size ýakymly we amatly keýp döredýär.

Çyra, uzyn agyr goluň diffuzor bilen deňagramly bolmagy üçin bazada ýerleşdirilen demir simler we demir göwher plitalar bilen berkidilýär.Bu metaldan ýasalan pol çyrasy ýönekeý we döwrebap görnüşe eýe bolup, ony otag divanlaryna, salonlara, ýatylýan otaglara, geýim otaglaryna, çeperçilik sergilerine we ş.m. uýgunlaşdyryp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Pol çyrasy mata örtügini we aç-açan alýumin plýonkanyň içki gapagyny öz içine alýar.Şeýlelik bilen ýagtylyk, mata örtüginiň aýratynlyklary boýunça dürli giňişliklere bölünip, özboluşly wizual tejribe döredýär.Mata dört reňk saýlap biler: goňur, merjen ak, mat gara we owadan çal, dürli öý stilleri üçin ajaýyp.

Döküm demiriň gatylygyny we egilen burçlaryň ýeňilligini birleşdirmek täsirli dizaýn döredýär.Dökülen demir çyra korpusy we düýbi tutuş pol çyrasyny durmak üçin durnukly edýär.Hatda öý haýwanlary ýa-da çagalar hem onuň ýagdaýyny silkmek kyn.Örän ygtybarly we ygtybarly.

Bu element hakda

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

ML8123-3_03
ML8123-3_01
ML8123-3_06
ML8123-3_07

  • Öňki:
  • Indiki: