• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Açyk guş gulaklary çyrasy, 48 ″ Boýy maýatnik çyrasy oturdylan yşyklandyryjy armatura potolok ýeňil guş çadyry

Gysga düşündiriş:

Şahanyň üstünde duran bäş guş, owadan we owadan, giňişligiňize özboluşly dizaýn getirýär, hereket duýgusyny goşýar we öýde tebigatyň asudalygyny we gözelligini duýýar.Guşuň bedeni ak, deň derejede geçýän, ýumşak we göz gamaşdyryjy däl, gözlere gaty ýakymly.Dodak we guýruk bölegi bürünçden ýasalýar we ussatlygy inçe we dokumaly.Guşlara degiň we erkin sarsdyryň, gijelerine öýe gaýdyp gelmegiň çuňňur duýgularyny dörediň. Guş şekilli bu çilim, häzirki zaman stili ýatylýan otaglar, okuw otaglary, restoranlar, söwda merkezleriniň koridorlary, dizaýn studiýalary we beýleki ýerler üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Döredijilik guş örtügi, origami shemasyny, bir galypdan peýdalanyp, ekologiýa taýdan arassa PP materialyny kabul edýär, şonuň üçin guşuň şekili açyk bolar, hiç hili yşyk syzmazdan, täsiri gowy ýagtylyk geçirijisi, birmeňzeş ýagtylyk, ýalyn öçüriji, anti-statikdir.Birdhli guş demir aýaklary bilen agyrlyk güýji bilen goldanýar we ajaýyp deňagramlylyk berýär we degeninde titrär, hakyky guş ýaly çeýe we ýakymly eder.Guşyň aýak yzynda ýokary göterilen gaty inçe polat sim bar, şonuň üçin güýçli çaknyşyk bilen ýüzbe-ýüz bolsa-da, guş ýykylmaz we dizaýnyň ussatlygy bolan adamlar üçin howp abandyrar.
Lightagtylyk çeşmesi, önümimiziň dizaýn düşünjesine, ýagny tebigy we daşky gurşawy goramak bilen örän laýyk gelýän, açyk, energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa täze özboluşly çipi kabul edýär.Sourceagtylyk çeşmesi, howpsuz we gyzykly guşuň demir aýaklary arkaly pes woltly elektrik toguny geçirýär.

Bu element hakda

Elektroplirlenen bürünç reňkli enjamlar çiliminiň ösmegi, şeýle dizaýn önümiň durnuklylygyny ýokarlandyryp biler, şonuň üçin bu çilim şemally howada sarsmaz we önüm üçin goragdyr.Bum dört bölümden ybarat, şonuň üçin beýikligi dürli giňişliklere gowy uýgunlaşdyryp boljak 5.9 "47.2" aralygynda erkin sazlap bolýar.
Önümlerimiz üçin doly jogapkärçilik çekýäris we şeýlelik bilen, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä satyn alşyňyz bilen kanagatlanmaýan bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Birinji maksadymyz, müşderileriň göwnünden turmak we biz muny size laýyk etmegi maksat edinýäris.

Beýleki önümler

sfa

diwar çyralary
diwar skonce yşyklandyryşy, qualityokary hilli akrilden ýasalan guş şekilli lampa göwresi gowy ýagtylyk geçirijiligine, ýumşak ýagtylyga we bürünç guýrugynyň ajaýyp ussatlygyna eýedir, öýüň ajaýyp islegini ýola goýmak üçin guşa degip erkin sarsdyryp bolýar.

asffw

Häzirki zaman stol çyrasy
Qualityokary hilli akrilden ýasalan guş şekilli lampa göwresi, ýagtylygyň gowy geçirijiligine, ýumşak ýagtylygyna we bürünç guýrugynyň ajaýyp ussatlygyna eýedir, öýüň ajaýyp islegini ýola goýmak üçin guşa degip erkin sarsdyryp bolýar.

wqfwqf

Häzirki zaman stol çyrasy
Qualityokary hilli akrilden ýasalan guş şekilli lampa göwresi, ýagtylygyň gowy geçirijiligine, ýumşak ýagtylygyna we bürünç guýrugynyň ajaýyp ussatlygyna eýedir, öýüň ajaýyp islegini ýola goýmak üçin guşa degip erkin sarsdyryp bolýar.

Haryt maglumatlary

8113_02
8113_03
8113_07
8113_08

  • Öňki:
  • Indiki: