• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Döwrebap çyzykly maýatnik yşyklandyrylyp bilinýän LED maýatnik yşyklandyryş

Gysga düşündiriş:

Döwrebap çyzykly maýatnik çyrasy üçin ylham, yşyklandyryjy we şaý-sepleriň arasyndaky meňzeşliklerden gelýär.Döwrebap maýatnik çyrasynyň geometrik modullary dürli birleşdirilip, tutuş maýatnik çyrasyny emele getirip biler.“Led Pendant Light” -yň her birligi aňsatlyk bilen birleşýär we ajaýyp zynjyryň bir bölegi hökmünde eplenýän çyzyk we çyzyk elementlerini goşmak bilen özboluşly estetika üçin deňagramlylygy saklaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

“Led Ceiling Light” enjamlarynyň korpusy elektrostatiki taýdan boýalan alýuminden ýasaldy.Çyzykly maýatnik çyrasynyň umumy görnüşi gara, ýönekeý, ýöne çydamly.

Lhli Led maýatnik çyrasy halkadan we çybykdan durýar we halkanyň ujy çyzgysy ussatlyk bilen deňleşdirýär.Diňe asylýan simler bilen berkidilen, täsin maýatnik çyrasy ýönekeýlik we nepislik duýgusyny görkezýär - ajaýyp we üýtgeşik dizaýn restoranlara, koridorlara, sergi zallaryna, ofislere we beýleki sahnalara laýyk gelýär.

Döwrebap potolok çyrasy ýagty, ýöne energiýa tygşytlaýan yşyk çykarmak üçin LED ulanýar.Dimmerler bilen utgaşýan Ring Pendant Light, giňişligiňizi islendik ýagtylykda ýagtylandyrýan ajaýyp yşyk döreder.

Bu element hakda

Asma simler bilen berkidilen Döwrebap Çandel tekiz we eňňit potoloklara laýyk gelýär.Döwrebap maýatnik çyrasy, siziň pikiriňiz üçin beýikligi 10 '' dan 120 '' çenli aňsatlaşdyryp biler.Amaly we häzirki zaman dizaýnynyň ajaýyp utgaşmasy.Çyzykly maýatnik çyrasynyň bu seriýasy hem dürli görnüşlere eýedir we garylyp, üstüni ýetirip, ajaýyp we adatdan daşary täsir döredip biler.

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

MD8205_01
MD8205_04
MD8205_03
MD8205_05

  • Öňki:
  • Indiki: