• 20220106161104514suoyoung

Önümler

“Lava Ball” stol çyrasy Düzgünsiz sfera 1 Nahar otagy myhmanhanasy restorany üçin häzirki zaman LED sazlanylýan çyra

Gysga düşündiriş:

“Lava Ball Stol çyrasy”, üýtgeşik tertipsiz sferiki dizaýny bilen ajaýyp yşyklandyryjy, islendik ýaşaýyş meýdanyna häsiýet we özüne çekiji täsir etmek üçin ajaýyp.Aýna ýaly kölege bilen, obeer şarynyň çyrasy, gaýanyň gyrasyndan aşak düşýän lawany ýada salýan ajaýyp eriş effektini öndürýär.Yşyklandyrylanda, kölege owadan aç-açan dokumany çykarýar we öçürilende daş-töweregini görkezýän jadylaýjy aýna öwrülýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Bu lava stol çyrasy diňe bir göze ýakymly bolman, eýsem islendik otagyň yşyklandyrylyşyny güýçlendirmekde hem örän amatly.LED stol çyrasy ýyly, özüne çekiji öwüşgin çaýýar, islendik waka ýa-da waka üçin ajaýyp gurşaw döredýär.islendik bezeg stiline aňsatlyk bilen gabat geler.

Mundan başga-da, tertipsiz çyra iki taraplaýyn görnüşde - pol çyrasy we stol çyrasy - islendik şertde ulanmak üçin ajaýyp.Bedatylýan otaglardan, naharhanalardan we kafelerden başlap, otaglara, ferma jaýlaryna we okuwlara çenli bu yşyklandyryjy, içerki dizaýn shemasyna nepislik we çylşyrymlylyk goşar.Öýüňizde ýa-da işiňizde amatly we hoşniýetli atmosfera döretmek isleseňiz, Lava maýatnik çyralary hökmanydyr.

Bu element hakda

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

MT8142_01
MT8142_03
MT8142_05
MT8142_06

  • Öňki:
  • Indiki: