• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Livingaşaýyş otagy ýatylýan otag ofis myhmanhanasy bazasy gara reňkli gyzyl arkan pol çyrasy ýelkenli gämi şekilli çyra

Gysga düşündiriş:

Klassiki ýelkenli gäminiň mast tertibi bilen ylhamlanan Gyzyl ýüp poluň çyrasy, goldaw hökmünde dartylan kabele baglylykda iki ölçegli profilli ägirt uly pol çyrasydyr.Livingaşaýyş otagy üçin pol çyralarynyň çyrasy ähli tarapa düzedilip bilner, häzirki zaman pol çyrasy iň gowy yşyklandyryş effektine ýeter.Ailelkenli ýüp pol çyrasynyň çyrasy ýeňil we düşnüksiz we daşamak üçin ýeterlik amatly alýuminden ýasalýar.Gyzyl ýüpüň çeýeligi Gara pol çyrasynyň ýeňilligini doldurýar we gyzyl we gara reňk çyzgysy gaty özüne çekiji.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Ailelkenli ýüp pol çyrasynyň korpusy inçejik demir çybykdyr.Çybyk we gyzyl ýüp ýönekeý we abstrakt ýelkenli gaýyk görnüşini emele getirýär.Üýtgeşik dizaýn, okuw, myhman otagy, ýatylýan otag, myhmanhana we ş.m. ýaly köp sahna üçin amatly.

Üýtgeşik pol çyrasy dimmer, E14 lampalar bazasy (Lampalar goşulmaýar) we E14 silindr görnüşli lampalar bilen utgaşyklygy görkezýär.Senagat pol çyrasy, okamak üçin amatly we ýyly atmosfera bilen giňişligiňizi ýagtylandyrýan 3000K çyra döreder.

Ailelkenli ýüp durýan çyranyň düýbi 15.95 "diametri we beýikligi bary-ýogy 0,47" çoýun.Döwrebap çyranyň tekiz gurluşy düýbüni pol bilen birleşdirýär diýen ýaly edýär, ýöne çyra korpusyny berk we yzygiderli goldaýar.

Bu element hakda

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

ML8177_01
ML8177_04
ML8177_05
ML8177_07

  • Öňki:
  • Indiki: