• 20220119143449595suoyoung

Taslama meselesi

Taslama meselesi

362320014

Sian W myhmanhanasy

Aziýanyň iň uly W myhmanhanasy hökmünde Siandaky W myhmanhanasy, başgaça aýdylanda, “ýadawsyz tendensiýa”.Sian, Qujiang Täze etrabynyň Qujiang howzunyň kenarynda ýerleşýän bu, tutuş Kujiang derýasynyň boýundaky iň gowy tomaşa mekany hökmünde kabul edilip bilner we öz gözellikleri bar."Jadylaýjy pursatlar" dizaýn düşünjesine eýerip, myhmanhana taryhy medeniýeti we häzirki zaman tendensiýasyny birleşdirip, adamlara "Tang neberesine gaýdyp gelmek" duýgusyny berýär.Myhmanhananyň kabulhanasynda gadymy ýüpegiň ylhamyna esaslanan ullakan ak hrustal çilim bar.Aýrylan “ýüpekler” gämi duralgasy ýaly aýlanýar.

W-iň barynyň hemişe öz görnüşinde birinji orunda durandygyny we bar gurşawynda-da, çakyryň hilinde-de iň ýokary derejä ýetendigini bellemelidiris.Içinde ajaýyp gijeki klub stili bilen, asylly görünýär, ýöne birkemsiz däl, şeýle hem ylym we tehnologiýa duýgusy bar.Mundan başga-da, örän näzik we ajaýyp çakyr hilinden lezzet alýar.WOOBAR wekili zal bilen baglanyşdyrylýar we ajaýyp LED yşyklar dürli mowzukly sahnalaryň arasynda geçip, ajaýyp täsir döredýär.

2016-njy ýyldan başlap, dizaýnerlere kömek etmek üçin degişli işe gatnaşyp başladyk we kosmosdaky ähli yşyklandyryşlary 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda resmi taýdan tamamladyk.

IMG_4033
sdrwf
ddsadasdsuoyoung
65916553suoyoung
347715536suoyoung
1309780277suoyoung
IMG_5530
IMG_4174
IMG_4175
tabyt
tabyt

Mangrove agaç şypahanasy

Pekin Antaeus Group tarapyndan maýa goýlan we Americal SASAKI kompaniýasy tarapyndan taýýarlanan, Hainan welaýatynyň Sanýa welaýatynyň onalong aý milli syýahatçylyk şypahanasynda ýerleşýän Yalong Bay Mangrove Tree Resort, dynç alyş şypahanalaryny birleşdirýän Hytaýdaky Bali adasynyň tropiki stilini öz içine alýan arassa şypahana myhmanhanasydyr, çeper filmler, naharhana, moda, söwda, konferensiýalar we sergiler.Bu myhmanhana diňe bir myhmanlara "başga ýerde ýaşamak" durmuşyny başdan geçirmäge mümkinçilik bermek bilen çäklenmän, ähli syýahatçylary Sanýa özüne çekip biler, şeýlelik bilen özüni milli dynç alyş mekanyna öwürer, şeýle hem Sanýanyň diňe kurort myhmanhanalary bolmazlygy sebäpli öwezini dolup biler. geçmişdäki dynç alyş durmuşy.Bu "düýş zawody" adamlara dürli dynç alyş durmuşlaryny we hiç haçan gaýtalanmaýan dynç alyş çärelerini hödürläp, hakykatdan bu ýere syýahat etmäge mümkinçilik berýär.

Bu taslamanyň yşyklandyryş teklibine gelsek, dizaýn shemasyny tassyklamakdan başlap, ahyrky gurluşygyň çuňlugyna çenli ähli prosese hyzmatdaşlygymyz üçin bary-ýogy 3 aý gerek boldy.

425183962suoyoung
IMG_0873
IMG_0920
IMG_2890