• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Lomaý globus aýna stol çyrasy Opal Döwrebap stol çyrasy orta asyr

Gysga düşündiriş:

“Globe aýna stol çyrasy” bilen tanyşdyrmak - rahat, özüne çekiji ýagtylygy ýaýradýan ýumşak bürünç göwre we açyk ak aýna kölegeli çylşyrymly bölek.Döwrebap, tertipli estetiki islendik giňişlige şahsyýetiň täsirini ýetirýän özüne çekiji özüne çekijini özünde jemleýär.Umumy çykyş, ajaýyp we rahatlyk duýgusyna eýe, şol bir wagtyň özünde rahat we işleýiş gurşawyny döredip, täze we organiki öwüşgin döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

“Globe Stol çyrasy” deňsiz-taýsyz çydamlylygy üpjün etmek üçin ýokary hilli metaldan ýasalan wagt synagyndan geçjek ajaýyp eser.Onuň goşa örtülen bürünçden ýasalan görnüşi diňe bir nepisligi we stili goşman, eýsem pos çydamlydyr.Lightagtylygyň hünär taýdan ýasalan bürünç bedeni minimalistik dizaýnynyň üstüni ýetirýär we senagat, ferma jaýy ýa-da häzirki zaman görnüşi bilen içerki görnüşleriň biri bilen üznüksiz garyşýar.Bu lampa öýüňizdäki islendik giňişlikde amatly we çylşyrymly gurşaw döretmäge ukyplydyr.Çyranyň opal sferik aýna kölegesi, uzak günden soň dynç almak ýa-da halaýan kitabyňyzy ýuwaşlyk bilen okamak üçin ajaýyp, hatda yşyklandyryş döretmek üçin el bilen çalynýar.

Görüşiňize päsgel berýän haýsydyr bir ýalpyldawuklyk, kölegeler ýa-da tertipsizlikler barada alada etmeli dälsiňiz, sebäbi bu yşyk gözüňize iň ýokary rahatlygy üpjün etmek üçin döredildi.

Aýna stol çyrasynyň E14 lampalary bilen gabat gelýändigini we degişli dimmer wyklýuçatel bilen öçürilip bilinjekdigini bellemek möhümdir (goşulmaýar).

Bu element hakda

Ajaýyp Stol çyrasy agaçlaryň arasynda höwürtgeleýän aýy ýada salýan ajaýyp ak aýna kölegesini görkezýär.Onuň şöhle saçýan stili bezegiňize döwrebap täsir edýär, altyn we ak reňkleriň ajaýyp utgaşmasy täsirli aurany döredýär, ýaşaýyş ýerleriňize ýagtylyk we rahatlyk getirýär.

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

MT8108_01
MT8108_03
MT8108_06
MT8108_08
MT8108_07
MT8108_09

  • Öňki:
  • Indiki: