• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Lomaý globus aýna pol çyrasy Opal Döwrebap çyra orta asyr

Gysga düşündiriş:

“Globe Glass Floor Lamp” -da ýyly we özüne çekiji yşyk çykarýan bürünç göwre we ak aýna kölegesi bar.Döwrebap arassa dizaýny, özüne çekijiligi özüne çekýär we şahsyýetiň täsirini ýetirýär.Installationhli gurnama rahatlyk we rahatlyk duýgusyny öz içine alýar, täze we tebigy duýgy bilen amatly we işleýän gurşawy üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Deňi-taýy bolmadyk çydamlylygy üçin ýokary derejeli metaldan ýasalan we pos çydamly bolmagynda çylşyrymlylygy we ýumşaklygy hasaba alýan çylşyrymly Globe pol çyrasy bilen tanyşdyrmak.Owadan ýasalan bürünç bedeni, senagat, ferma jaýy ýa-da döwrebap bolsun, islendik bezeg bilen gowy garyşýan ýagtylygyň ýönekeý, ýumşak dizaýnyny hasam güýçlendirýär.Köpugurly dizaýnynyň kömegi bilen bu lampa içerki otaglaryň hemmesine diýen ýaly laýyk gelýär we islendik otaga nepislik we ýylylyk goşýar.

Çyranyň el bilen çalynýan opal globus aýna kölegesi, islendik otaga ýumşak, hatda ýagtylyk berýär, uzak günden soň dynç almak ýa-da asuda, rahat ýagdaýda kitap okamak üçin ajaýyp.Munuň göze ýakymlydygyny görersiňiz we sizi ünsden düşürjek kölegeler, goşmaçalar ýa-da ýalpyldawuklyk ýok.

Bu ajaýyp çyranyň E14 lampalary bilen gabat gelýändigini we utgaşykly dimmer wyklýuçatel bilen öçürilip bilinjekdigini bellemek möhümdir (Goşulmaýar).

Bu element hakda

Agaçlaryň arasynda höwürtgeleýän aýy ýada salýan ajaýyp ak aýna kölegeli ajaýyp pol çyrasy.Bu ýalpyldawuk bezeg, bezegiňize döwrebap täsir edýär.Altyn bilen ak sazyň garyndysy, ýaşaýyş meýdanyny ýagtylandyrmak we rahatlyk we rahatlyk atmosferasyny döretmek üçin täsirli aurany çykarýar.

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

ML8108 (1) _01
ML8108 (1) _03
ML8108 (1) _06
ML8108 (1) _08
ML8108 (1) _07
ML8108 (1) _09

  • Öňki:
  • Indiki: