• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Lomaý globus maýatnik çyrasy Opal Döwrebap aýna asylýan ýagtylyk armatura Orta asyr altyn bezegi

Gysga düşündiriş:

Şift çyrasynyň ýyly yşygy, bürünç göwresi we ak aýna öwüsýär.Pleönekeý we amaly häzirki zaman dizaýny, rasional, ýöne şahsyýetiň kemçiligi ýok: tutuş gurluş asuda we kaşaň atmosferadan doly, rahat we işleýişli, tebigata gaýdyp gelmek duýgusy bilen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

“Globe Pendant Light” ýokary hilli metaldan ýasalýar, üstünde iki gatly elektroplatirlenen bürünç reňk, tekiz we näzik, okislenmä we poslama garşy we çydamly.Simpleönekeý, ýöne owadan çotga bürünç çyrasy göwresi ajaýyp elementleri goşýar, aýna maýatnik çyrasy ajaýyp atmosfera döretmek üçin otagyňyzy ýagtylandyrýar.Senagat, ferma jaýy ýa-da häzirki zaman ýaly köp stil üçin amatly.

El bilen ýasalan opal globus aýna kölegesiniň ýeňil geçirilmegi ýumşak we birmeňzeş, kölegesi we hapalygy ýok, okamak we dynç almak üçin asuda we mylaýym atmosfera döredýär.

Lampa zerur we öçürilip bilinýän: obeer şarynyň asylýan çyrasy E14 bazasy we E26 silindr görnüşli lampa maslahat berilýär.“Wall Lamp” dimmer bilen utgaşyklygy görkezýär (Lampalar we Switch NOT NOT).

5 FT sazlap bolýan şnur bilen, maýatnik çyrasy zerur uzynlyga sazlanyp bilner we tekiz, eňňit we gümmezli potoloklara laýyk gelýär.

Bu element hakda

Pol çyrasynyň ägirt ak aýna kölegesi, agaçlaryň üstüne düşýän aý ýaly şekilli, häzirki zaman stiliniň öwüşginini getirýär.Altyn bilen akyň çaknyşmagy, ajaýyp, asuda we amatly atmosfera döretmek üçin otagyňyzy yşyklandyranda ajaýyp element goşýar.

Döwrebap obeer şarynyň maýatnik çyrasy naharhanalarda, otaglarda, ýatylýan otaglarda, aşhanalarda we ş.m. içerde yşyklandyrmak üçin amatlydyr.

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Beýleki önümler

“Orta asyr globus” stol çyrasy Häzirki zaman bürünç stol stoly çyrasy ak opal aýna kölegesi

Warmyly çyra, bürünç çyra korpusy we ak aýna öwüsýän stol çyrasy.Pleönekeý we amaly döwrebap dizaýn, rasional, ýöne şahsyýetiň kemçiligi ýok: ähli dizaýn asuda we baý durmuş atmosferasyndan doly, rahat we amaly, tebigata gaýdyp gelmek duýgusy bilen.
Polat bürünç düýbüniň gyrasynda agzy bilen üflenýän aýdyň aýna topy bar.

Livingaşaýyş otagy, ýatylýan otag, ofis, myhmanhana, ýeňil polýus we esasy altyn bezeg üçin süýtli ak aýna orb we bürünçden ýasalan pol çyrasy

Warmyly yşyk, bürünç çyra korpusy we ak aýna bilen pol çyrasy.Pleönekeý we amaly döwrebap dizaýn, rasional, ýöne şahsyýetiň kemçiligi ýok: ähli dizaýn asuda we baý durmuş atmosferasyndan doly, rahat we amaly, tebigata gaýdyp gelmek duýgusy bilen.

Maslahat Stol çyrasy
Polat bürünç düýbüniň gyrasynda agzy bilen üflenýän aýdyň aýna topy bar.

Haryt maglumatlary

MD8108_01
MD8108_03
MD8108_06
MD8108_08
MD8108_07
MD8108_09

  • Öňki:
  • Indiki: