• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Lomaý globus aýna diwar çyrasy Opal Orta asyr döwrebap diwar çyrasy

Gysga düşündiriş:

“Globe Glass Wall Lamp” bürünç göwre, ak aýna we ýyly yşyklandyryş bilen öwünýär.Onuň häzirki zaman we gönümel dizaýny, ýer ýüzündäki özüne çekijiligi we özboluşly stili öz içine alýar.Umumy bina asuda rahatlyk, rahat we amaly duýgy döredýär, tebigy atmosfera döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Bu ýokary hilli “Globe Wall Lamp” çydamly metal gurluşy we tekiz, çylşyrymly we pos çydamly goşa örtülen bürünçden ybarat.Bürünç göwre ýönekeý, ýöne ajaýyp dizaýny hasam güýçlendirýär, aýna maýatnik çyrasy bolsa dogry gurşawy döretmek üçin ýyly öwüşgin berýär.Bu, senagat, ferma jaýy we häzirki zaman ýaly dürli görnüşler üçin ajaýyp köpugurly yşyklandyryş enjamy.

El bilen çalynýan opal globus aýna kölegesi, ýumşak we asuda atmosferada okamak ýa-da dynç almak üçin ýagtylygy kölege ýa-da goşmaçasyz ýumşak we hatda paýlamagy üpjün edýär.

Bu çyra E14 lampany talap edýär we gabat gelýän dimmer wyklýuçatel bilen öçürilip bilner (lampa we wyklýuçatel goşulmaýar).

Bu element hakda

Diwar çyrasynyň uly ak aýna kölegesi, döwrebaplyga täsir edip, agaçlarda goýlan aýy ýada salýar.Altyn bilen akyň özara baglanyşygy, giňişligiňizi ýagtylandyranda, asuda we rahat gurşaw döredýär.

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

8108- 壁灯 _01
8108- 壁灯 _05
8108- 壁灯 _06
8108- 壁灯 _07

  • Öňki:
  • Indiki: