• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Lomaý lider bulut maýatnik çyrasy Döwrebap senagat üçegi ýeňil metal kristal aýna çyrasy

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp “Bulut çyrasy” bilen tanyşdyrmak - häzirki zaman tehnologiýalarynyň we wagtlaýyn nepisligiň ajaýyp birleşmesi!Iki sany üýtgeşik materialda, metal we hrustal aýnada bar bolan “Bulut maýatnik çyrasy” islendik jaýa ýa-da edara ajaýyp goşundy.

Metal “Cloud Light” ajaýyp doka meňzeş gurluşa eýe bolup, ajaýyp bulut ýaly effekt döretmek üçin nepislik bilen ýasalan.Her gezek ýagtylygy ýakanyňyzda, içerde getirilen özüne çekiji, güneşli asmana seredýän ýaly bolýarsyňyz.Döwrebap we häzirki zaman giňişlikleri üçin ajaýyp metal “Cloud Fiber Chandelier” ýönekeýligiň we çylşyrymlylygyň ajaýyp garyndysydyr.

Köp reňkli zat siziň zadyňyz bolsa, onda hrustal aýna “Cloud Chandelier” -den başga bir zat gözlemäň.Bu haýran galdyryjy çilim dürli reňklerde bar we hrustal aýna ýagtylygy ajaýyp görnüşde şöhlelendirýär we döwýär, islendik otag üçin ajaýyp gurşaw döredýär.Otuň ýyly şöhlesine basýarsyňyzmy ýa-da ajaýyp bezegiňiz bilen myhmanlary haýran galdyrýarsyňyzmy, hrustal aýna “Cloud Light” haýran galdyrar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Islendik otaga goşmaça kaşaňlygy goşjak ajaýyp we döwrebap çilim gözleýän her bir adam, ak bulut çilimimizi gowy görer.Onuň ýeňil bejergisi, metal materiallary we buluda meňzeş owadan täsiri ony islendik öý bezegine ajaýyp goşundy edýär.Livingaşaýyş jaýyňyza çylşyrymly täsir etmek üçin ulanýarsyňyzmy ýa-da naharhanaňyzyň merkezi hökmünde ak bulut süýümli çilimimiz ýatdan çykmajak täsir galdyrar.

Hakykatdanam üýtgeşik we jadyly bir zat gözleýänler üçin hrustal aýna “Cloud Fiber Chandelier” arzuwy hasyl bolýar.Dürli reňklerde bar, hersi tebigatyň gözelligine we täsinligine meňzeýär, bu çilimiň hödürleýän ajaýyp wizuallaryndan hiç wagt ýadamaz.Tupanly asmanyň tüssesi bolsun ýa-da ajaýyp gün ýaşýan ýyly goňur bolsun, hrustal aýna “Bulut maýatnik çyrasy” demiňizi alar.

Bu element hakda

Şeýlelik bilen, adaty, döwrebap ýa-da başga bir ýerde çilim gözleýän bolsaňyzam, “Cloud Light” seriýamyzda size zerur zatlar bar.Ajaýyp aýratynlyklar, kemsiz ussatlyk we saýlamak üçin dürli materiallar we reňkler bilen çyralarymyz öý bezegiňiziň merkezine öwrüler.

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

1000 吊灯 _01
1000 吊灯 _02
1000 吊灯 _03
1000 吊灯 _05
1000 吊灯 _07
1000 吊灯 _04
1000 吊灯 _06

  • Öňki:
  • Indiki: