• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Naharhana otagy üçin kaşaň kristal çadyrlar, Kristal bilen döwrebap şahamça maýatnik çyrasy, aşhana adasy üçin asma çyralar, ýaşaýyş otagy

Gysga düşündiriş:

Döwrebap Kristal Çandeli, akylly geçiriji gurluş dizaýny bilen nokatlary we çyzyklary öz içine alýar.LED çyralaryň innowasion ulanylyşy arkaly, her bir kristal islendik burçdan ýagtylygyň we kölegäniň döwülmeginiň optimal yşyklandyryş täsirine ýetýär.

Kristal Çandeliň ähli çyzyklary, berk geometrik gatnaşyklara laýyk gelýän poslamaýan polatdan ýasalýar.Şonuň üçin setirleriň we nokatlaryň düzümi ussat we sazlaşyklydyr.304 poslamaýan polat çyzygynyň tekiz üstü, kristallaryň ýagtylygynyň we kölegesiniň üýtgemelerini yzygiderli görkezýär we Lýuks Çandeli görüş merkezine öwürýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

“Kristal Star Chandelier” -iň lampa korpusy, ýörite dizaýn arkaly gümürtik gurluşlardan düzülen 304 poslamaýan polat zolakdan ýasalýar.Bir tarapdan, asma ýagtylygyň ömrüni köpeldip, posuň öňüni alyp biler;Beýleki tarapdan, ýagtylygyň döwülmegini hem ýokarlandyrýar we ýagtylygy has parlak we owadan edýär.Bu dizaýn owadan we asuda galaktikany ýada salýar.Restoran, myhman otaglary, myhmanhanalar, sungat sergileri we beýleki sahnalar üçin amatly.

“Kristal Star” çadyrynyň ýagtylyk çeşmesi LED.Metal çyra korpusynyň pes woltly geçirijisi arkaly, açyk ýagtylyk çeşmesi Çyralar bilen Çandeli has ýagty we özüne çekiji edýär.Çalyşmak gaty ýönekeý we önümi goldamak üçin örän amatly.

Bu element hakda

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

MD8186_01
MD8186_04
MD8186_05
MD8186_06

  • Öňki:
  • Indiki: