• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Gara mermer tegelek meýdança diwar çyrasy

Gysga düşündiriş:

Bu ajaýyp lampa islendik otaga ajaýyp goşundy.Klassiki ýa-da döwrebap bir zat gözleýän bolsaňyzam, diwar bezeglerimiz öý bezegiňiz bilen ajaýyp gabat gelmek üçin dürli şekillerde we reňklerde bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Tegelek diwar gözelligimizde, islendik giňişlige kaşaň täsir galdyrjak ajaýyp mermer nagyş bar.Bu inedördül diwar çyrasy üç dürli reňkde bolýar - gara, goňur we mermer - öýüňiz üçin ajaýyp yşyklandyryş enjamyny tapyp bilersiňiz.

Önümlerimiz diňe bir ajaýyp görünmän, eýsem işleýär;hersini elektrikçi ýa-da başga bir hünärmen söwdagäri zerurlygy bolmazdan aňsatlyk bilen gurup bolýar, ýagny ähli howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli yşyklandyryş çözgüdi bilen üpjün etmek üçin çykdajylar az saklanýar.

Bu element hakda

Haýsy içerki dizaýny estetiki saýlasaňyz-da, diwaryň dürli görnüşleri aýratyn bir zat hödürleýär diýip hasaplaýarys.Olaryň her biri, iň ýokary wizual täsiri we ýokary derejeli çydamlylygy üpjün etmek üçin jikme-jiklik bilen üns bilen işlenip düzüldi - hemmesi elýeterli bahadan!Onda näme üçin bu gün öýüňize goşmaça jady we nepislik goşmaly däl?

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Wideo

Haryt maglumatlary

壁灯 _01
壁灯 _04
壁灯 _07

  • Öňki:
  • Indiki: