• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Akril kölegeli durmuş çyralarynyň lomaý agajy

Gysga düşündiriş:

Iň täze önümimiz, “Durmuş agajy” polunyň çyrasy bilen tanyşdyrmak.Bu näzik çyra tebigatda tapylan owadan we janly agaçlardan ylham alýar.

Agaç şekilli çilimiň görnüşi tertipsizdir we ýeňil polýus şaha ýaly erkin uzalyp, adamlara tebigatyň janlylygyny we hereketini berýär.Çyra eýeleri her şahanyň ujunda ýerleşdirilip, göwher şekilli ajaýyp akril örtük bilen örtülendir.Lampag çyrasy ýakylansoň, "şetdaly gülleri ýaňy ýüze çykýar we gözellik ajaýyp" goşgusyny ýada salýar.Bu lampa diňe bir işleýän yşyklandyryş enjamy bolman, eýsem islendik ýaşaýyş meýdanyna estetiki gymmatlyk goşup biljek sungat eseri.

Çyranyň şahalary tebigatda agaçlaryň ýagdaýyna öýkünip, erkin uzalýar.Akril kölege, yşyklar öçürilende ak güller toparyna meňzeýär.Çyralar ýakylanda, bir topar ýalpyldawuk miwä meňzeýär.Bu üýtgeşik dizaýn, islendik otagyň merkezi boljakdygyna şübhesiz çyrany merkeze öwürýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Qualityokary hilli materialdan ýasalan bu pol çyrasy çydamlydyr.Lighteňil polýus metal güýçli we çydamly, poslamak aňsat däl.Bu, goýumlaryňyzyň ýakyn ýyllarda şöhle saçmagyny dowam etdirjekdigini kepillendirýär.Mundan başga-da, durmuş polunyň çyrasy agajy energiýany tygşytlaýar we ekologiýa taýdan arassa saýlawdyr.

Durmuş agajy pol çyrasy mebelleriň bir bölegi däl, şahsy tagamyňyzy görkezýän stiliň we şahsyýetiň beýanydyr.Ony okamak çyrasy, otagdaky jümle ýa-da ýatylýan otagda bezeg bölegi hökmünde ulanyp bolýar.Ol köptaraply we dürli içerki dizaýn stilleriniň üstüni ýetirip biler.Döwrebap, minimalist ýa-da bogem temasyndan soň bolsaňyzam, bu çyra islendik giňişlikde ajaýyp görüner.

Bu element hakda

Bu pol çyrasy tebigatyň gözelligine we çylşyrymlylygyna baha berýänler üçin amatlydyr.Durmuş agajy pol çyrasy açyk howada işleýär, amaly sungat eserinde tebigy gözelligiň düýp manysyny alýar.Özboluşly dizaýny we ajaýyp hili bilen bu lampa ýakyn ýyllarda öýüňize şatlyk we rahatlyk getirjek paýhasly maýa goýumdyr.Indi satyn alyň we Durmuş agajynyň jadyly atmosferasyny we özüne çekiji gözelligini başdan geçiriň.

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Wideo

Haryt maglumatlary

8165 落地 灯 _01
8165 落地 灯 _02
8165 落地 灯 _05
8165 落地 灯 _07
8165 落地 灯 _06
8165 落地 灯 _04
8165 落地 灯 _03

  • Öňki:
  • Indiki: