• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Akril kölegeli durmuş lomaý agajy

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp Durmuş agajy bilen tanyşdyrmak.Ajaýyp tertipsiz görnüşi bilen bu çilim dinamiki we dinamiki estetiki döredýär.Gözel agajyň şahalary ýaly tötänleýin uzalyp gidýän agaç çyralary bilen öýüňize tebigatyň bir bölegini getirmegi göz öňüne getiriň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Her şahanyň ujuna oturdylan akril göwher şekilli örtük, çilime ýagtylyk we öwüşgin goşup, ýagtylygyň daşyny gurşap alýar.Çyralar ýakylanda, çilimiň ýalpyldawuk, miweli görnüşi islendik otagy ýagtylandyrjak ajaýyp öwüşgin döredýär.

Durmuş maýatnik yşygynyň görnüşi tertipsiz bolsa-da, ýaşaýyş demi bilen öýüňize özboluşly täsir galdyrýar.Çilimiň dizaýny tebigy we organiki görnüş döredýär, şahalary daşyna uzalyp, göwher önüme kaşaň täsir edýär.Durmuş agajy çilimi, kaşaňlygy saklamak bilen tebigata täsir etmek isleýän islendik öý üçin ajaýyp goşundy.

Durmuş agajy çadyry diňe bir ajaýyp görünmän, eýsem çydamly ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Akril göwher gaby döwülmeýär we wagt synagyndan geçer.

Bu element hakda

Durmuş agajy çilim, tebigata we kaşaňlyga täsir edip, öýüňize ajaýyp goşundy.Düzgünsiz görnüşi we göwher ýaly ýalpyldawuk çilim, islendik otagy ýagtylandyrjak ajaýyp öwüşgin döredýär.Bu önümiň ýokary hilli materiallary, islendik jaýa gymmatlyk we çylşyrymlylyk goşup, ýakyn ýyllarda şöhle saçmagyny üpjün edýär.

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Wideo

Haryt maglumatlary

8165 吊灯 _01
8165 吊灯 _02
8165 吊灯 _03
8165 吊灯 _06
8165 吊灯 _04
8165 吊灯 _05

  • Öňki:
  • Indiki: