• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Lomaý açyk guş gulaklary çyrasy 48 ″ Boýy maýatnik çyrasy oturdylan yşyklandyryş armaturasy üçek ýeňil guş çadyry

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp guş maýatnik çyrasy bilen tanyşdyrmak!Bu ajaýyp eserde agaç şahasynda oturdylan ýakymly guş şekillendirilýär we onuň dinamiki dizaýny öýüňize tebigatyň rahatlygyny we gözelligini getirýär.Whiteumşak ak beden, gözüňizi gysmazdan ýumşak yşyk bermek üçin ajaýyp deňagramlydyr.Bürünç tumşugy we guýrugy inçe we çylşyrymly dokma üçin seresaplylyk bilen ýasalyp, bu çilimi hakyky gözellik derejesine çykardy.Bu guşy ýuwaşlyk bilen daşlasaňyz, özüňizi öýüňizde gowy duýýan şatlyk we ýylylyk duýgusyny duýarsyňyz.Bedatylýan otaglar, dykyzlyklar, naharhanalar we dizaýn studiýalary ýaly häzirki zaman ýerleri üçin amatly bu guş çyrasy islendik otagda çalt söýülýän merkeze öwrüler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Häzirki zaman “Pendant Light” -yň innowasion guş örtügi, origami usuly bilen işlenip düzülen ekologiýa taýdan arassa PP materialyndan ýasaldy we guşuň keşbi gaty aýdyňdyr.Diňe guş örtügi birmeňzeş aç-açan we ýangyn saklaýjy bolman, eýsem anti-statikdir.
Guşyň özi, hakyky guşy ýada salýan oýnawaç çeýeligi bilen berk metal aýaklarda ajaýyp deňagramlydyr.Guşyň aýak yzy, inçe polat sim bilen berkidilip, çaknyşan ýagdaýynda-da dik durmagyny üpjün edýär - ajaýyp we innowasion dizaýn aýratynlygy.

Bu element hakda

Bum dört bölümden ybarat, şonuň üçin beýikligi dürli giňişliklere gowy uýgunlaşdyryp boljak 5.9 "47.2" aralygynda erkin sazlap bolýar.

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

MD8113_01
MD8113_04
MD8113_07
MD8113_08

  • Öňki:
  • Indiki: