• 20220106161104514suoyoung

Önümler

Kulon ýeňil armaturalary Senagat asma ýeňil metaldan ýasalan demir kapas Lampshade Vintage Farmhouse Metal Net Lamp kölegesi Aşhana adasynyň naharhanasy koridorda kofe bar

Gysga düşündiriş:

Ussatlyk bilen uzalyp, üç gatda şekillendirilen Senagat çadyry tikenek simleriň doly mümkinçiligine düşünýär.Döwrebap maýatnik çyrasynyň ýüpek tor gurluşy ýagtylygy şöhlelendirýär we ýaýradýar.Lightagtylyk we kölege, gün ýaşýan mahaly agaçlaryň özüne çekiji kölegeleri ýaly arassa tor görnüşine öwrülýär we agşam asuda we asuda atmosfera döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Panel gurluşynyň dizaýny sebäpli, Geometrik maýatnik çyrasy görüş päsgelçiliksiz owadan, ýumşak öwüşgin berýär.Lýuks çadyryň ajaýyp çyrasy, otagyňyza dizaýn elementini goşup, altyn metal kapasadan ýasalýar.

Bu altyn çilim, ferma jaýy, aşhana adasy, naharhana, koridor, girelge, restoran, bar, kofe, ammar we ş.m.

“Metal çelek” tegelek gümmezden we ýokarda üç gat metaldan ybarat.Üç gat metaldan ýasalan dizaýn, näzik çarçuwaly we ýagtylygy we kölegäni has çeper we estetiki edýän özboluşly, ýörite döredilen gurluşdyr.Döwrebap çilim elektrik bilen örtülendir we her näzik jikme-jiklik barlanylmalydyr.Reňkler çotga misde we çotga nikelinde bar we ýeriňiziň dürli görnüşlerine laýyk gelýär.

Bu element hakda

Lightagtylyk çeşmesi, has ýagty, ýöne daşky gurşawa zyýanly we ömri uzak bolan LED.Lightagtylyk çeşmesi iki bölege bölünýär: ýokarky we aşaky.Upperokarky ýagtylyk çeşmesi potolony yşyklandyryp biler we tutuş giňişligiň ýagtylygyny ýokarlandyrmak üçin takyk mesh nagşyny görkezip biler.Aşakdaky ýagtylyk çeşmesi, aşaky gap-gaçlara ýa-da displeýlere has gowy üns berip bilýän, ýöne adamlaryň gözüne göni şöhle saçmaýan üns merkezidir;ýumşak we sergi üçin ýeterlikdir.

Önümlerimiz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alsak, öndürijä 2 ýyl kepillik berýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä, satyn alşyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Müşderileriň göwnünden turýan zatlarymyz, biz siziň üçin ajaýyp bolmagy maksat edinýäris.

Haryt maglumatlary

MD8167_01
MD8167_05
MD8167_09
MD8167_10

  • Öňki:
  • Indiki: